OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SUPERMAFRASOL odmašťovač motoru 900 ml

298,14 Kč

246,40 Kč bez DPH

Kód SUP-010
Počet kusů
Skladem: 7 kusy

SUPERMAFRASOL odmašťovač motoru, 900 ml


SUPERMAFRASOL odmašťovač motoru je profesionální a vysoce koncentrovaný produkt určený k řešení složitých problémů čištění v průmyslu. Obsahuje aktivní tenzidy schopné rozložit jakýkoliv druh nečistoty, jako tuky, mastnota, nafta, smog, usazeniny atd. Má široké využití (např. při čištění stavebních strojů, kontejnerů, cisteren, průmyslových strojů, dopravní techniky apod.). SUPERMAFRASOL zajišťuje maximální účinek, jednoduchost a rychlost použití všude tam, kde je požadována maximální čistota.

 


Použití:


SUPERMAFRASOL je vysoce koncentrovaný přípravek a je nutno jej před použitím naředit vodou (v poměru 1:5 až 1:55) s ohledem na druh odstraňované nečistoty, na druh čištěného povrchu a na dobu působení přípravku. Poté se oplachuje vodou. Ve složitějších případech se obraťte o radu na Vašeho prodejce. NENECHÁVEJTE ČISTICÍ ROZTOK NA POVRCHU ZASCHNOUT. Nepoužívejte na hliník a slitiny.

 


Nebezpečí:


H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte). P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Obsah/ nádobu likvidujte v souladu s místními/ regionálními/ národními/ mezinárodními předpisy.

Produkt obsahuje: hydroxid sodný, Decanol, ethoxylated, 1-hydroxy ethylidene-1,1diprosphonic acid, Betaine alkyl amido propil dimetil.

 


Složení:


Fosfonáty, 5–15 % neiontové povrchové aktivní látky, EDTA a její soli, méně než 5 % amfoterní povrchové aktivní látky

 


Trvanlivost: 5 let od data výroby, které je uvedeno na obalu.