OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SUPERMAFRASOL odmaštovač motoru 900 ml

298,14 Kč

246,40 Kč bez DPH

Kód SUP-010
Počet kusů
Skladem: 16 kusy

SUPERMAFRASOL je profesionální produkt – vysoce koncentrovaný – vyvinutý v laboratořích Ma-Fra k řešení složitých problémů čištění v průmyslu. Obsahuje aktivní tenzidy schopné rozložit jakýkoliv druh nečistoty, jako tuky, mastnotu, naftu, smog, usazeniny atd. Na široké využití např. při čištění stavebních strojů, kontejnerů, cisteren, průmyslových strojů, dopravní techniky apod. SUPERMAFRASOL zajišťuje maximální účinek, jednoduchost a rychlost použití všude tam, kde je požadována maximální čistota.

 

Návod k použití:

SUPERMAFRASOL je vysoce koncentrovaný přípravek a je nutno jej před použitím naředit vodou (v poměru 1:5 až 1:55) s ohledem na druh odstraňované nečistoty, na druh čištěného povrchu a na dobu působení přípravku. Poté se oplachuje vodou. Ve složitějších případech se obraťte o radu na Vašeho prodejce. NENECHÁVEJTE ČISTICÍ ROZTOK NA POVRCHU ZASCHNOUT. Nepoužívejte na hliník a slitiny. Trvanlivost: 5 let od data výroby, které je uvedeno na obalu.

 

Nebezpečí:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+361+353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Produkt obsahuje hydroxid sodný, Decanol, Ethoxylated, 1-hydroxy Ethylidene-1,1Diprosphonic Acid, Betaine Alkyl Amido Propil Dimethyl.

 

Složení:

Fosfonáty, 5 – 15 % neiontové povrchové aktivní látky, EDTA a její soli, méně než 5 % amfoterní povrchové aktivní látky