OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TEMPO autoleštěnka vysoký lesk 300 ml

76,11 Kč

62,90 Kč bez DPH

Kód TEM-111
Počet kusů
Skladem: 1 kus

Tempo autoleštěnka vysoký lesk 300 ml

Tempo autoleštěnka vysoký lesk je emulzní leštěnka na všechny laky včetně metalických. Neobsahuje silikonové sloučeniny ani abraziva.

Použití:

Nanášejte na čistý a suchý autolak měkkým hadříkem nebo houbou. Po zaschnutí doleštěte do vysokého lesku suchým flanelem, případně ručním el. nářadím s vhodným měkkým potahem.

Před použitím zatřepejte! Nepracujte na slunci! Chraňte před mrazem! Po práci si umyjte ruce a ošetřete pokožku regeneračním krémem.

Nebezpečí:

Přípravek obsahuje: uhlovodíky C11 - C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, méně než 2 % aromátů; C10 alkoholy, alkoxylované.

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje vážné podráždění očí. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Složení:

15 - 30 % alifatických uhlovodíků, méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek, 2-methyl-2H-isothiazolin-3-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on; pyridin-2-thiol-(1- oxid), sodná sůl, parfém (Citral, Limonene, Linalool).

Doba spotřeby:

36 měsíců od data výroby.