OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TEMPO autoleštěnka vysoký lesk 300 ml

76,11 Kč

62,90 Kč bez DPH

Kód TEM-111
Počet kusů
Skladem: 13 kusy

TEMPO® AUTOLEŠTĚNKA emulzní leštěnka na všechny laky včetně metalických. Vhodná k rychlému leštění nových dobře udržovaných autolaků včetně metalíz. Neobsahuje silikonové sloučeniny a abraziva.

 

Návod k použití:

Nanášejte na čistý a suchý autolak měkkým hadříkem nebo houbou. Po zaschnutí doleštěte do vysokého lesku suchým flanelem, případně ručním el. nářadím s vhodným měkkým potahem. Před použitím zatřepejte! Nepracujte na slunci! Chraňte před mrazem! Po práci si umyjte ruce a ošetřete pokožku regeneračním krémem.

 

Nebezpečí:

Přípravek obsahuje: uhlovodíky C11 – C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů; C10 alkoholy, alkoxylované. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

 

Složení:

15 % nebo více, avšak méně než 30 % alifatických uhlovodíků, méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek, 2-methyl-2H-isothiazolin-3-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on; pyridin-2-thiol-(1- oxid), sodná sůl, parfém (Citral, Limonene, Linalool).

 

Doba spotřeby:

36 měsíců od data výroby.