OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TEMPO čisticí a lešticí pasta 120 g

102,97 Kč

85,10 Kč bez DPH

Kód TEM-101
Počet kusů
Skladem: na dotaz

TEMPO čisticí a lešticí pasta, 120 g

TEMPO čisticí a lešticí pasta jednou pracovní operací provádí čištění, leštění a konzervaci karoserie automobilu. Přípravek je určen pro všechny druhy autolaků, je zvláště vhodný pro intenzivní péči o znečištěný nebo starší lak. Má vynikající konzervační účinky.


Použití:

Šamponem umytý vůz opláchněte vodou a vytřete do sucha. Tempo roztírejte na karoserii v tenké vrstvě krouživými pohyby molitanovou houbou. Po krátkém zaschnutí rozleštěte suchým flanelem. Nepracujte na slunci! Tempo odstraňuje z povrchu karoserie mikrovrstvičku zvětralého laku a další nečistoty organického i anorganického původu (asfalt, zbytky hmyzu, olejové skvrny). Výrazně oživuje lesk i původní barvu karoserie. Je vhodný i pro čištění a oživení lesku chromu. Tempo chrání karoserii vozu vysoce trvanlivým a vodovzdorným voskovým filmem. Pro údržbu karoserií opatřených novým lakem doporučujeme přípravek Autokrém. Po práci si umyjte ruce a ošetřete pokožku regeneračním krémem. Chraňte před mrazem!


První pomoc:

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Okamžitě omyjte velkým množstvím vody.


Nebezpečné látky:

Uhlovodíky C9 - C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů, morfolin


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti H228 Hořlavá tuhá látka. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal v autorizovaném místě sběru nebezpečných odpadů.


Složení:

15-30 % alifatické uhlovodíky, parfém (Linalool, D-limonene)


Doba spotřeby:

36 měsíců od data výroby