OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TEMPO čistící leštěnka 300 ml

106,36 Kč

87,90 Kč bez DPH

Kód TEM-121
Počet kusů
Skladem: 9 kusy

Takzvaná tekutá forma Tempo Pasty. Leštěnka je vhodná k čištění a leštění všech typů autolaků, včetně metalíz. Obsahuje jemná abraziva, která odstraňují zoxidovanou vrstvu laku a nečistoty, navrací autolakům původní barvu a lesk. Vytváří na karosérii konzervační vodoodpudivý film.

 

Návod k použití:

Leštěte krouživými pohyby na čistém a suchém autolaku měkkým hadříkem nebo houbou, případně ručním elektrickým nářadím (leštičkou) s vhodným měkkým potahem.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty): H318 Způsobuje vážné poškození očí Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P301+312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

Obsah nebezpečných látek:

C12-14 alkylalkoholy, ethoxylované.