OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TEMPO čisticía lešticí pasta 120 g

95,71 Kč

79,10 Kč bez DPH

Kód TEM-101
Počet kusů
Skladem: 26 kusy

TEMPO® vosková pasta na čištění a leštění starých laků. Tempo jednou pracovní operací provádí čištění, leštění a konzervaci karoserie automobilu. Přípravek je určen pro všechny druhy autolaků, je zvláště vhodný pro intenzivní péči o znečištěný nebo starší lak. Má vynikající konzervační účinky.

 

Návod k použití:

Šamponem umytý vůz opláchněte vodou a vytřete do sucha. Tempo roztírejte na karoserii v tenké vrstvě krouživými pohyby molitanovou houbou. Po krátkém zaschnutí rozleštěte suchým flanelem. Nepracujte na slunci! Tempo odstraňuje z povrchu karoserie mikrovrstvičku zvětralého laku a další nečistoty organického i anorganického původu (asfalt, zbytky hmyzu, olejové skvrny). Výrazně oživuje lesk i původní barvu karoserie. Je vhodný i pro čištění a oživení lesku chromu. Tempo chrání karoserii vozu vysoce trvanlivým a vodovzdorným voskovým filmem. Pro údržbu karoserií opatřených novým lakem doporučujeme přípravek Autokrém. Po práci si umyjte ruce a ošetřete pokožku regeneračním krémem. Chraňte před mrazem!

 

První pomoc:

Při zasažení očí - okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží - okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

 

Složení:

15 % nebo více, avšak méně než 30 % alifatické uhlovodíky, parfém (linalool, D-limonene)

 

Nebezpečí:

Přípravek obsahuje: uhlovodíky C9 - C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů. H228 Hořlavá tuhá látka. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal v autorizovaném místě sběru nebezpečných odpadů.

 

Doba spotřeby:

36 měsíců od data výroby.