OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TEP aktivní pěna na čalounění 500 ml

58,69 Kč

48,50 Kč bez DPH

Kód TEP-010
Počet kusů
Skladem: 21 kusy

Tep, přípravek na čištění koberců a čalounění s  antistatickou přísadou. TEP je tekutý čisticí prostředek na bázi tenzidů a  polymerové disperze. Slouží na čištění všech druhů koberců, potahových látek čalouněného nábytku, rohoží, koberců v automobilech. Aktivní pěna přípravku rozpouští nečistoty a vynáší je na povrch, kde se po uschnutí vyluxují. Polymerová disperze přidaná do přípravku zabezpečí větší odolnost koberců vůči zašpinění

 

Dávkování a použití:
Před čištěním důkladně odstraňte prach pomocí vysavače. Jeden díl přípravku TEP rozpustíte v 10 dílech vlažné vody. Roztok TEP-u můžete použít i do pěnotvorného adaptéru vysavače nebo mechanického čističe. Když čistíte ručně,  vytvořte pomocí houby pěnu, kterou rozetřete na koberec, zaschnuté zbytky vysajete vysavačem. Při ruční práci s přípravkem použijte ochranné rukavice - přípravek odmašťuje pokožku. Doporučujeme použití v hoteliérství, v domácnostech, ve službách, v kancelářích apod.

 

Bezpečnostní upozornění:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně ruce vodou a mýdlem. Zabraňte uvolnění přípravku do  životního prostředí. Noste ochranné rukavice a brýle.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H 410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Obsahuje: sodná sůl C14-17-sec-alkansulfonové kyseliny.

 

Složení:
5 - 15 % anionové tenzidy, < 5 % akrylátový kopolymer, deltamethrin, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum:LIMONENE, LINALOOL.

 

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci