OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TEP aktivní pěna na čalounění 500 ml

71,87 Kč

59,40 Kč bez DPH

Kód TEP-010
Počet kusů
Skladem: 20 kusy

Tep aktivní pěna na čalounění, 500 ml

Tep je tekutý čisticí prostředek na bázi tenzidů a polymerové disperze. Slouží na čištění všech druhů koberců, potahových látek čalouněného nábytku, rohoží, koberců v automobilech. Aktivní pěna přípravku rozpouští nečistoty a vynáší je na povrch, kde se po uschnutí vyluxují. Polymerová disperze přidaná do přípravku zabezpečí větší odolnost koberců vůči zašpinění.

Použití:

Před čištěním důkladně odstraňte prach pomocí vysavače. Jeden díl přípravku Tep rozpusťte v 10 dílech vlažné vody. Roztok Tepu můžete použít i do pěnotvorného adaptéru vysavače nebo mechanického čističe. Pokud čistíte ručně, vytvořte pomocí houby pěnu, kterou rozetřete na koberec, zaschnuté zbytky vysajte vysavačem. Při ruční práci s přípravkem použijte ochranné rukavice - přípravek odmašťuje pokožku.

Přípravek najde využití v hoteliérství, domácnostech, službách, kancelářích apod.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně ruce vodou a mýdlem. Zabraňte uvolnění přípravku do životního prostředí. Noste ochranné rukavice a brýle.

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3 : 1). Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Obsahuje: sodná sůl C14-17-sec-alkansulfonové kyseliny.

Složení:

5 - 15 % anionové tenzidy, méně než 5 % akrylátový kopolymer, Deltamethrin, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, parfum (Limonene, Linalool).

 

Obsah nebezpečných látek:

Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3 : 1). Může vyvolat alergickou reakci