OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TEP Comfort aktivní pěna sprej 500 ml

90,63 Kč

74,90 Kč bez DPH

Kód TEP-011
Počet kusů
Skladem: 5 kusy

Tep Comfort aktivní pěna sprej, 500 ml

Tep Comfort aktivní pěna je přípravek na čištění koberců a čalounění s antistatickou přísadou.
Slouží na čištění všech druhů koberců, potahových látek čalouněného nábytku, rohoží a koberců v automobilech.
Aktivní pěna přípravku rozpouští a unáší nečistotu, která se po uschnutí vysaje. Polymerní disperze obsažená v přípravku zabezpečí větší odolnost koberců vůči zašpinění.


Použití:

Před čištěním důkladně odstraňte prach pomocí vysavače. Přípravek nastříkejte, pomocí houby rozetřete a po zaschnutí zbytky vysajte vysavačem.


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
Obsahuje: alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli; C14-17-sek-alkansulfonová kyselina, sodná sůl.


Složení:

5-15 % aniontové tenzidy, méně než 5 % akrylátový kopolymer, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, vonné látky (Limonene, Linalool).


Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.