OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TOILET Duck gel Moře 750 ml

49,61 Kč

41,00 Kč bez DPH

Kód TOI-042*A
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Toilet Duck gel Moře, 750 ml

Toilet Duck gel Moře je čisticí a dezinfekční přípravek na WC mísu.
Skutečná vůně, žádný zápach
Zlikviduje 99,9 % bakterií.
Tělo láhve vyrobené ze 30 % recyklovaného plastu s výjimkou etiket a víčka.


Použití:

1.Zdvihněte poklop WC mísy. 2. Stlačte obě strany víčka s uzávěrem odolným proti otevření dětmi a odšroubujte. 3. Nakloňte láhev, aby se naplnilo hrdlo. 4. Dezinfekce nad vodní hladinou, rovnoměrně nastříkejte 60 ml tekutého gelu pod obrubu celé WC mísy. 5. Nechte působit 5 minut. 6. Vyčistěte mísu kartáčem nad a pod vodní hladinou a spláchněte. 7. Láhev důkladně uzavřete.
Chcete-li zabránit usazování vodního kamene a udržet toalety čisté, použijte 3 x týdně.


Nebezpečí:

Obsahuje alkoholy, C13-15-rozvětvené a lineární, ethoxylované EO=8, kyselina mravenčí, alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)), didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) (C8-10).
Standardní věty o nebezpečnosti: H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. P280 Používejte ochranné brýle.


Další označování:

Používejte pouze na WC mísy.
Nemíchejte s bělícími činidly ani jinými domácími čisticími přípravky.


Účinná látka:

0,1828 g alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)), 0,2742 g didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) (C8-10) ve 100 g přípravku.


Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, dezinfekční prostředky, parfémy.


Minimální doba skladovatelnosti do 2 let.