OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TOILET Duck gel Odstraňovač vodního kamene 750 ml

59,90 Kč

49,50 Kč bez DPH

Kód TOI-042*G
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Toilet Duck gel Odstraňovač vodního kamene, 750 ml

Toilet Duck gel Odstraňovač vodního kamene díky unikátně tvarovanému krku dosáhne pod okraj mísy, kde se vodní kámen ukládá nejvíce a zároveň zabíjí bakterie, které se v něm množí.
Zabíjí 99,9 % bakterií nad i pod vodní hladinou.
Čistí a osvěžuje.


Použití:

Čištění a odstranění vodního kamene: 1. Stlačte obě strany víčka a odšroubujte. 2. Nakloňte láhev, aby se naplnilo hrdlo. 3. Rovnoměrně nastříkejte přípravek pod obrubu celé WC mísy a nechte působit 15 minut. 4. Vyčistěte mísu kartáčem nad i pod hladinou vody a spláchněte. Pro odstranění většího znečištění znovu aplikujte a nechte působit přes noc. 5. Láhev důkladně uzavřete. Používejte alespoň 3 x týdně, aby byla toaleta čistá.
Při účinku změní barvu.


Nebezpečí:

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte dým. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte). PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Používejte pouze na WC místy. Nemíchejte s bělícími činidly ani jinými domácími čisticími přípravky.
Obsahuje: kyselinu chlorovodíkovou, 2,2´-(oktadec-9-enylimino)bisethanol, alkoholy, C13-15-rozvětvené a lineární, ethoxylované EO=8.


Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy