OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TOILET Duck Power odstraňovač vodního kamene 750 ml

59,05 Kč

48,80 Kč bez DPH

Kód TOI-043
Počet kusů
Skladem: na dotaz

100 % odstraňovač vodního kamene – tekutý čistič WC mísy

 

Nebezpečí: ¨

Standardní věty o nebezpečnosti H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H290 Může být korozivní pro kovy. Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte dým. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P405 Skladujte uzamčené. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P501 Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Používejte pouze na WC mísy. Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží. Nemíchejte s bělícími činidly ani jinými domácími čisticími přípravky