OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TOILET Duck Power pěnivý bělící Citrus 750 ml

59,90 Kč

49,50 Kč bez DPH

Kód TOI-036
Počet kusů
Skladem: 10 kusy

Toilet Duck Power pěnivý bělící Citrus 750 ml

Toilet Duck Power pěnivý bělící Citrus ničí skryté mikroorganizmy a nečistoty. Gel kombinuje dezinfekční výhody bělícího a čisticího účinku pěny. Silná pěna odstraní nečistoty a usazeniny jako kartáč.

Zlikviduje 99,9 % mikroorganismů.

Použití:

1.Zdvihněte poklop WC mísy. 2. Stlačte obě strany víčka a odšroubujte. 3. Nakloňte láhev, aby se naplnilo hrdlo. 4. Dezinfekce nad vodní hladinou, rovnoměrně nastříkejte 60 ml tekutého gelu pod obrubu celé WC mísy. 5. Nechte působit 5 minut. 6. Vyčistěte mísu kartáčem nad a pod vodní hladinou a spláchněte. 7. Láhev důkladně uzavřete, až se ozve slyšitelné cvaknutí.

 

Nebezpečí:

Obsahuje chlornan sodný, hydroxid sodný, aminy, C12-18-alkyldimethyl, N-oxidy.

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Skladujte uzamčené.

Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

 

Uchovávejte pouze v původním balení. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Zamezte vdechování dýmu. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Používejte pouze na WC mísy.

 

Účinná látka:

Aktivní chlor uvolňovaný z chlornanu sodného 3 % (30 g/kg).

 

Složení:

Méně než 5 % amfoterní povrchové aktivní látky, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, dezinfekční prostředky, parfémy,

 

Minimální doba skladovatelnosti:

2 roky od data výroby