OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TOPMATIC UNIVERSAL mycí prostředek do myčky nádobí 25 kg

6 037,90 Kč

4 990,00 Kč bez DPH

Kód TOP-120
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

Vysoce účinný tekutý mycí přípravek pro průmyslové myčky nádobí. Odstraňuje i velmi silné znečištění a účinné zabraňuje tvorbě škrobových a vápenatých povlaků. Není vhodný k mytí nádobí obsahujícího slitiny lehkých a barevných kovů.

 

Nebezpečí:

Může být korozivní vůči kovu. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Okamžitě svlékněte veškerý kontaminovaný oděv. Omyjte pokožku vodou / sprchou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, odstraňte všechny stávající kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.