OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TOPMATIC UNIVERSAL mycí prostředek do myčky nádobí 25 kg

6 859,49 Kč

5 669,00 Kč bez DPH

Kód TOP-120
Počet kusů
Skladem: 1 kus

Topmatic Universal, 25 kg

Topmatic Universal je vysoce účinný tekutý mycí přípravek pro průmyslové myčky nádobí. Odstraňuje i velmi silné znečištění a účinné zabraňuje tvorbě škrobových a vápenatých povlaků. Není vhodný k mytí nádobí obsahujícího slitiny lehkých a barevných kovů.


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Prevence: P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít. Opatření: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.


Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na štítku:

Hydroxid sodný