OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TORK Air Fresh Květinová vůně 75 ml 236062

248,05 Kč

205,00 Kč bez DPH

Kód TOR-952
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Tork nabízí výběr parfemovaných osvěžovačů vzduchu pro místa, kde je požadován spolehlivý, jednoduše ovladatelný výrobek. Tork Airfreshener Aerosol je automatický systém osvěžování a kontroly vzduchu, který v pravidelných intervalech dávkuje do místnosti dlouhotrvající vůni. Spreje jsou vhodné pro Tork elektronický zásobník na osvěžovač vzduchu.

Eliminuje nepříjemný zápach: příjemnější toalety

Svěží: 24 hodin denně

75 ml, 3 000 dávek

Systém A1 - Systém osvěžovače vzduchu

 

Bezpečnostní upozornění:

H222, H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout H319 Způsobuje vážné podráždění očí H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Pokyny pro bezpečné zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C