OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TORO čisticí pasta kelímek 200 g

34,61 Kč

28,60 Kč bez DPH

Kód TOR-014
Počet kusů
Skladem: 28 kusy

TORO čisticí pasta, 200 g

TORO čisticí pasta na odstranění připálenin, nečistot, mastnost z kuchyňského nádobí
Čistí smaltované a neleštěné hliníkové nádobí, keramické obkladačky, vany, umyvadla a hygienická zařízení.


Použití:

Na čištěný povrch naneste pastu a třením hadrem nebo houbou odstraňte nečistoty. Čištěný povrch nakonec opláchněte vodou. Nepoužívejte na lakované a plastové povrchy.
Uchovávejte v uzavřených obalech. V případě vyschnutí obsahu dolijte vodu.


Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.


Složení:

Méně než 5 % aniontové tenzidy, abrazivní složky, kyselina fosforečná, isopropylalkohol, vonné látky (Limonene, Linalool).
Spotřebujte do 30 měsíců od data výroby.