OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TORO pasta kelímek 200 g

25,77 Kč

21,30 Kč bez DPH

Kód TOR-014
Počet kusů
Skladem: na dotaz

TORO čisticí pasta

 

Čisticí prostředek na odstranění připálenin, nečistot, mastnost z kuchyňského nádobí (smaltované a neleštěné hliníkové nádobí). Dále čistí vany, umyvadla, hygienická zařízení a obkladačky.

Návod na použití:

Na čištěný povrch naneste pastu a třením hadrem nebo houbou odstraňte nečistoty. Čištěný povrch nakonec opláchněte vodou. Nepoužívejte na lakované a plastové povrchy!

Uchovávejte v uzavřených obalech. V případě vyschnutí obsahu dolijte vodu.

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné nakládání: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. První pomoc: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Pokyny k zneškodnění: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

Abrazivní složky, méně než 5 % aniontové tenzidy, kyselina fosforečná, isopropylalkohol, vonné látky: LIMONENE, CITRONELLOL.

Spotřebujte do 30 měsíců od data výroby.