OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TORSAN P dezinfekční a odmašťovací prášek 9 kg kbelík

1 132,56 Kč

936,00 Kč bez DPH

Kód TOR-032
Počet kusů
Skladem: 3 kusy

Torsan P dezinfekční a odmašťovací prášek, 9 kg (kbelík)

Torsan P dezinfekční a odmašťovací prášek je práškový čisticí prostředek pro profesionální použití, který dokonale odstraňuje mastnou špínu minerálního a živočišného charakteru včetně dehtových zplodin pomocí pěny nebo ručního mytí. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


Použití:

Připravený roztok naneste na ošetřovaný povrch, nechte působit 30 min, poté povrch opláchněte čistou vodou.
Použití vody o teplotě 50 – 70 °C zvýší účinky přípravku.


Nebezpečí:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje vážné poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Nevdechujte prach. Používejte ochranné gumové rukavice. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě.
Účinná látka: Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát 2 g / kg


Složení:

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-15 % fosforečnany, obsahuje hydroxid sodný