OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TORSAN P dezinfekční a odmašťovací prášek 9 kg kbelík

652,19 Kč

539,00 Kč bez DPH

Kód TOR-032
Počet kusů
Skladem: 27 kusy

Práškový čisticí prostředek pro profesionální použití, který dokonale odstraňuje mastnou špínu minerálního a živočišného charakteru včetně dehtových zplodin pomocí pěny nebo ručního mytí. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

Návod na použití:

  1. Připravený roztok naneste na ošetřovaný povrch.
  2. Nechte působit 30 min.
  3. Poté povrch opláchněte čistou vodou.
  4. Použití vody teplé 50 - 70°C zvýší účinky přípravku.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H290 Může být korozivní pro kovy. Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Nevdechujte prach. Používejte ochranné gumové rukavice. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Doplňkové věty: Nebezpečné látky: Alkylbenzensulfonát sodný, hydroxid sodný.

 

Složení:

Účinná látka: Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát 2g/kg

Ostatní složky: 5 – 15 % aniontové povrchově aktivní látky, 5 - 15 % fosforečnany, obsahuje hydroxid sodný