OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

VANISH OXI Action sprej 500 ml odstraňovač skvrn

119,79 Kč

99,00 Kč bez DPH

Kód VAN-150
Počet kusů
Skladem: 7 kusy

Vanish Oxi Action odstraňovač skvrn sprej, 500 ml

Vanish Oxi Action odstraňovač skvrn sprej bez chlóru
Na skvrny od inkoustu, deodorantu a kávy
Jídlo
Pití
Olej a mastnota
Tráva


Použití.

Otevřete. Naneste sprej. Vyperte.
Nastříkejte přímo na skvrnu a promněte. Nechte působit maximálně 5 minut. Pro nejlepší výsledek odstraňte skvrny co nejdříve a aplikujte na obě strany.


Doporučené použití:

Vždy si pozorně přečtěte instrukce k praní na oděvu či látce. Nastříkejte na skvrnu, jemně vetřete a nechte působit max. 5 minut, poté vyperte jako obvykle.
Bezpečné na barvené i bílé prádlo, při dodržení doporučení výrobců materiálů
Před použitím otestuje stálobarevnost na skrytém místě materiálu.
Opláchněte a nechte oschnout.
Na skvrny od krve: Před nanesením přípravku třete skvrnu 20-30 sekund pod studenou vodou a poté vyperte jako obvykle.
Nepoužívejte na vlnu, hedvábí či kůži.
Nepoužívejte na lakované nebo barvené povrchy (např. dřevo, kovy atd.)
Nestříkejte na látky s kovovým zapínáním nebo na ohněvzdorné materiály. Nepoužívejte, pokud je doporučeno chemické čištění.
Oblečení ošetřené výrobkem nevystavujte přímému slunečnímu světlu a nesušte přímo u žádného tepelného zdroje.
Nenechte výrobek zaschnout (maximálně 5 minut).


Vanish Oxi Actionn sprej odstraňovač skvrn.

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.


Nevdechujte sprej. Po použití si umyjte ruce. Pro citlivou pokožku se doporučuje používat rukavice. Nemíchejte s jinými produkty.


Nebezpečné složky:

Peroxid vodíku; alkoholy, C12-18, ethoxylované


Složení:

5-15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, parfém.