OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

VELOSOUPRAVA na lepení duší

34,24 Kč

28,30 Kč bez DPH

Kód VEL-102
Počet kusů
Skladem: 20 kusy

START VELO SOUPRAVA NA OPRAVU VELODUŠÍ Obsah: lepidlo 5 ml, ventilková hadička, skelný papír, záplaty 2 ks - o 20 mm, 2 ks - o 25 mm, 1 ks záplaty - o 30mm

 

Návod k použití:

Opravované místo na suché duši zdrsněte, naneste tenkou vrstvu lepidla a nechte zaschnout do slabé lepivosti. Po odstranění krycí fólie ze záplaty naneste lepidlo na duši a přiložte záplatu. Záplatu je nutno po celé ploše zatížit a nechat dokonale zaschnout. Souprava je vhodná na lepení duší vyrobených z butylového i přírodního kaučuku.

 

Varování:

Lepidlo obsahuje: ethyl-2-kyanakrylát. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Skladování:

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

 

Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje methyl-metakrylát. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Doba spotřeby:

36 měsíců od data výroby.