OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

VELOSOUPRAVA na lepení duší 20 ks

36,91 Kč

30,50 Kč bez DPH

Kód VEL-102
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Velosouprava na lepení duší, 20 ks

 

Obsah:


Lepidlo (5 ml), ventilková hadička, skelný papír, záplaty - 2 ks (průměr 20 mm), 2 ks (průměr 25 mm), 1 ks (průměr 30 mm)


 

Použití:


Opravované místo na suché duši zdrsněte, naneste tenkou vrstvu lepidla a nechte zaschnout do slabé lepivosti. Po odstranění krycí fólie ze záplaty naneste lepidlo na duši a přiložte záplatu. Záplatu je nutno po celé ploše zatížit a nechat dokonale zaschnout. Souprava je vhodná na lepení duší vyrobených z butylového i přírodního kaučuku.

 


Varování:


Obsahuje: ethyl-2-kyanakrylát.

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.


 

Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje methyl-metakrylát. Může vyvolat alergickou reakci.


 

Doba spotřeby:


36 měsíců od data výroby