OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

VODNÁŘ Akce chloršok chlorová dezinfekce 1 kg

309,76 Kč

256,00 Kč bez DPH

Kód VOD-504
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Vodnář Akce chloršok chlorová dezinfekce 1 kg

Vodnář Akce chloršok jsou chlorové dezinfekční tabletky s okamžitým účinkem – chloršok

 

Počáteční a nárazové dávkování: 17 g / m3 vody
Provozní denní dávkování: 0,5 – 1,7 g / m3 vody každý den
Při rozpuštění přípravku ve vodě dochází k uvolňování chloru, který působí jako rychlá dezinfekční a oxidační látka eliminující organické nečistoty obsažené v bazénové vodě.

 

Při počáteční fázi plnění bazénu dávkujte 17 g / m3, doporučené provozní dávkování je 0,5 – 1,7 g / m3 každý den. Přípravek dávkujte do nádoby s vodou, rozmíchejte a přidejte do bazénové vody nejlépe večer po skončení koupání. POZOR! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

Varování:

H302 Zdraví škodlivý při požití H319 Způsobuje vážné podráždění očí H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obal/obsah jako nebezpečný odpad. Další údaje: EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Přípravek přidávejte vždy do vody a ne naopak! Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné rukavice a brýle. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Vodu ošetřenou tímto přípravkem nevypouštějte do vodních toků a v blízkosti vodních toků. Vypouštění do kanalizace konzultujte s jejím správcem. Po použití odevzdejte obal a případné zbytky přípravku ve sběrně nebezpečného odpadu.

První pomoc: Při zasažení očí vypláchněte oči proudem tekoucí vody s otevřenými víčky. Při styku s kůží omyjte kůži vodou a mýdlem. Následně ošetřete ochranným krémem. Při nadýcháni přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.