OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

VODNÁŘ Komplexon 1,4 kg

398,09 Kč

329,00 Kč bez DPH

Kód VOD-506
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Vodnář Komplexon 1,4 kg

Komplexon je moderní čtyřfunkční přípravek pro ošetření vody. Působí jako dezinfekční látka a obsahuje složky stabilizující chlor. Působí proti tvorbě řas. Usnadňuje vyvločkování nečistot. Obsah aktivního chloru je 80 %.
Při rozpouštění tablet ve vodě se postupně uvolňuje chlor, který působí jako dezinfekční a oxidační látka. V přípravku je také obsažená látka snižující spotřebu chlorových přípravků.
Chlorové tablety zajistí průzračnost vody. Bazénová chemie vás zbaví řas v bazénu, které způsobují zelenou vodu v bazénu.

Provozní dávkování: 1 tableta / 25 m3 vody každých 7 – 10 dní.

Maximální dávkování: 2 tablety / 25 m3 vody každých 7 – 10 dní.
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Použití: celoroční, sezónní, průběžná dezinfekce, stabilizace pH, zelená voda, řasa

Forma: tablety

Údržba: chlorová

Typ: velký bazén

 

Moderní přípravek k dezinfekci, stabilizaci chloru, vyvločkování nečistot a proti tvorbě řas

 

Použití:

Za normálních podmínek dávkujte 1 tabletu na 25 m3 vody každých 7 dnů. Maximálně dávkujte 2 tablety na 25 m3 vody každých 7 dnů. Přípravek Komplexon aplikujte vždy do dávkovače nebo plováku. Doporučujeme průběžné měření hodnoty chloru a pH 1 – 2 x týdně.

POZOR! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

Nebezpečí:

H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P-věty: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. Zákaz kouření. P271 Používejte venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obal / obsah jako nebezpečný odpad. Další údaje: EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Přípravek přidávejte vždy do vody a ne naopak! Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné rukavice a brýle. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Vodu ošetřenou tímto přípravkem nevypouštějte do vodních toků a v blízkosti vodních toků. Vypouštění do kanalizace konzultujte s jejím správcem. Po použití odevzdejte obal a případné zbytky přípravku ve sběrně nebezpečného odpadu.

První pomoc: Znečištěný nebo nasáklý oděv svlékněte. Při styku s kůží omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí je vypláchněte proudem vody s otevřenými víčky. Při požití vypláchněte ústa vodou. Pijte vodu. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.