OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

VOJENSKÉ leštidlo černé 250 g

130,20 Kč

107,60 Kč bez DPH

Kód VOJ-002
Počet kusů
Skladem: 32 kusy

Vojenské leštidlo černé 250 g


Vojenské leštidlo černé na obuv obsahuje speciální FC vosky, které mají schopnost měnit povrchové napětí jako impregnace. Voda se po dopadu na materiál změní v kuličky a nepronikne do struktury. Obsažené přírodní vosky a zvláčňující rozpouštědla udržují materiál pružný. Barevné pigmenty oživují barvu materiálu. Účinnost výrobku se zvyšuje opakovaným používáním.

Určeno pro vojenskou, pracovní a turistickou obuv.

Světlé materiály, které nemají povrchovou úpravu, při použití tohoto výrobku mohou výrazněji tmavnout.


 

Použití:


Obuv by měla být čistá, suchá a zbavená hrubých nečistot. Nejlépe se výrobky s obsahem vosku nanáší na materiál obuvi vytemperovaný na teplotu kolem 30 °C. Aplikace se může provádět pomocí měkkého hadříku nebo mazáčku na čistý povrch materiálu. Nechte přibližně 10 minut volně zaschnout, dokud nebude mít povrch matný odstín. Poté je možné vyleštit.


 

Standardní věty o bezpečnosti: H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dsoah dětí. P301+P310 PŘI POŽITÍ. Okamžitě volejte lékaře. P331 NEVYVOLVÁEJTE zvacení. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních předpisů. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje: Uhlovodíky, C10-13, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, méně 2 % aromáty.