OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

WC kostky do pisoárů Citrón 750 g

240,19 Kč

198,50 Kč bez DPH

Kód WC -170
Počet kusů
Skladem: 61 kusy

WC kostky do pisoárů Citrón, 750 g

WC kostky do pisoárů Citrón Slouží k dennímu čištění a deodoraci pisoárů.


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H318 Způsobuje vážné poškození očí. H315 Dráždí kůži. H412 Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P305+P351 +P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽI: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
Obsahuje: reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13 sek-alkylderiváty a benzensulfonová kyselina, 4-methyl-a hydroxid sodný; amidy, C12-18 (sudé) a C18 (nenasycené), N-hydroxyethyl ; sek-C14-17- alkansulfonové kyseliny, sodné soli.


Složení:

15-30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-15 % neiontové povrchově aktívní látky, parfum Limonene, barvivo.