OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

WC kostky do pisoárů Citrón 750 g

229,78 Kč

189,90 Kč bez DPH

Kód WC -170
Počet kusů
Skladem: 7 kusy

Slouží k dennímu čištění a deodoraci pisoárů. Má citronovou vůni.

 

Nebezpečí:

H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P305+P351 +P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽI: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu