OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

WC Meister Aktiv blok Ocean

25,17 Kč

20,80 Kč bez DPH

Kód WC-402
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Závěsný toaletní blok – promyšlené vybavení komponenty WC bloku zajistí precizní umytí záchodové mísy, uvolňuje a zabraňuje usazování vodního kamen. Při každém spláchnutí vytvoří bohatou pěnu a výraznou vůni.

 

Návod k použití:

Ihned připraveno k použití. Zavěste WC blok pod okraj záchodové mísy.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu

 

Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.