OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

WC NET Energy gelový čistič odpadů 1 l

103,46 Kč

85,50 Kč bez DPH

Kód WC -310
Počet kusů
Skladem: 40 kusy

WC NET Energy gelový čistič odpadů 1 l

WC NET Energy gelový čistič odpadů zaručeně uvolní ucpané odpady. Husté gelové složení proniká i přes neodtékající vodu a rozpouští veškeré zbytky, které jsou příčinou ucpání odpadu.

Ultra rychlý

Pomáhá chránit potrubí a předcházet škodám způsobeným vápenatými usazeninami.

 

Použití:

Nalijte polovinu obsahu balení do odpadu, aniž byste odstranili neodtékající vodu. Nepřidávejte horkou vodu ani jiné přípravky a nepoužívejte zvon. Nechte působit alespoň 15 minut. Při silném znečištění nechte působit přes noc. Gel pronikne do potrubí a odstraní i nejsilnější znečištění. Propláchněte teplou vodou. Při použití jednou týdně pomáhá předcházet ucpání odpadu.

Odstraňuje základní druhy zbytků, které způsobují ucpání:

Kuchyňský dřez (ovoce, zelenina, kávové usazeniny, popel, prach, smetana, olej, tuk, čisticí prostředky, zemina apod.)

Sprcha a umyvadlo (vlasy, tělesný tuk, krémy, tuhé deodoranty, pěnová tužidla, pasty na zuby, gely na holení apod.)

Nebezpečí:

Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný, alkyl dimetylaminoxid.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór). Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi chloru, mýdlo, polykarboxyláty

 

Skladování:

Spotřebujte nejlépe do 18 měsíců od data výroby uvedeného na spodní části obalu.