OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

WC NET Energy gelový čistič odpadů 1 l

103,46 Kč

85,50 Kč bez DPH

Kód WC -310
Počet kusů
Skladem: 39 kusy

WC NET Energy gelový čistič odpadů, 1 l


WC NET Energy gelový čistič odpadů odstraní veškeré odpady.

Bezpečný pro všechny typy potrubí

Obsahuje látky chránící potrubí.

Zaručeně uvolní - Husté gelové složení proniká i přes neodtékající vodu, rozpouští veškeré zbytky, které jsou příčinou ucpání odpadu, a tak uvolňuje potrubí.

Ultra rychlý

Látky chránící potrubí – Pomáhají chránit potrubí a předcházet škodám způsobeným vápenatými usazeninami.

 


Použití:


Nalijte polovinu obsahu balení do odpadu, aniž byste odstranili neodtékající vodu. Nepřidávejte horkou vodu ani jiné přípravky a nepoužívejte zvon. Nechte působit alespoň 15 minut. Při silném znečištění nechte působit přes noc. Gel pronikne do potrubí a odstraní i nejsilnější znečištění. Propláchněte teplou vodou. Při použití jednou týdně pomáhá předcházet ucpání odpadu.

Odstraňuje základní druhy zbytků, které způsobují ucpání:

Kuchyňský dřez (ovoce, zelenina, kávové usazeniny, popel, prach, smetana, olej, tuk, čisticí prostředky, zemina apod.)

Sprcha a umyvadlo (vlasy, tělesný tuk, krémy, tuhé deodoranty, pěnová tužidla, pasty na zuby, gely na holení apod.)

 


WC NET PROFESSIONAL GEL NA UCPANÉ ODPADY.

 

Nebezpečí:


Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný, alkyl dimetylaminoxid.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór). Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Odstraňte obsah/ obal v souladu s předpisy.

Likvidace obalu: Obal ukládejte na místo k tomu určené nebo postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb. v pl. zn.

 


Složení:


Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, 5-15 % bělicí činidla na bázi chloru, mýdlo, polykarboxyláty

 


Skladování:


Spotřebujte nejlépe do 18 měsíců od data výroby uvedeného na spodní části obalu.