OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

WC NET Turbo 1 l

162,99 Kč

134,70 Kč bez DPH

Kód WC -309
Počet kusů
Skladem: 12 kusy

WC NET Turbo, 1 l

WC NET Turbo je gelový čistič, který zprůchodní beznadějně ucpané odpady za 5 minut.
Superkoncentrovaný gel: Okamžité řešení, netřeba odstraňovat stojatou vodu.
Praktické a bezpečné použití: Obsahuje látky chránící potrubí.
Na silně ucpané odpady
Účinkuje ve stojaté vodě.
Laboratorní testy provedené na znečištěném potrubí (mýdlo, vlasy…).


Použití:

1. Opatrně otevřete a nalijte polovinu balení do odpadu bez toho, aniž byste odstraňovali neodtékající vodu. 2. Nemačkejte láhev, aby nedošlo k vystříknutí. 3. Nepřidávejte horkou vodu ani jiné přípravky a nepoužívejte zvon. 4. Nechte působit nejméně 5 minut. Při silném znečištění nechte působit déle. 5. Gel pronikne do potrubí a odstraní i nejsilnější znečištění. 6. Propláchněte teplou vodou. 7. Nečekejte, až bude odpad úplně ucpaný. 8. Po použití lahev opět uzavřete a vyhoďte. 9. Vhodné pouze pro odpady kuchyňských dřezů, umyvadel a sprchových koutů.


WC NET PROFESSIONAL TURBO

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy.
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 02 Praha 2, telefon: +420 224 919 293.
EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid draselný, alkyl dimethylaminoxid.


Složení:

5-15 % bělicí činidla na bázi chlóru, méně než 5 % mýdlo, polykarboxyláty, neiontové povrchově aktivní látky