OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

WD-40 Smart Straw univerzální mazivo 450 ml

177,87 Kč

147,00 Kč bez DPH

Kód WD -402
Počet kusů
Skladem: 71 kusy

WD-40 Smart Straw univerzální mazivo 450 ml

WD-40 Smart Straw univerzální zastavuje vrzání.
Čistí a chrání.
Vytěsňuje vlhkost.
Uvolňuje zrezivělé části.
Povoluje zaseknuté mechanismy.

Při potřebě přesného bodového nástřiku jednoduše zvedněte brčko o 90 stupňů.
Dostanete se tak i do těžko přístupných míst. Pokud potřebujete širší rozstřik, zatlačte brčko zpět dolů proti plechovce a aplikujte sprej jako obvykle.


Použití:

Před použitím protřepejte. Aplikujte prostředek na danou plochu. Pro nejlepší výsledek nestírejte. Po odpaření rozpouštědla zanechává ochrannou vrstvu.


Nebezpečí:

Může způsobit ospalost nebo závratě. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování par nebo aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
Odstraňte obsah/obal v místě schváleném pro likvidaci odpadu.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Bez dostatečného větrání možné nebezpečí vzniku výbušných směsí.


Složení:

Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, méně než 2 % aromáty.