OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

WD-40 Smart Straw univerzální mazivo 450 ml

152,46 Kč

126,00 Kč bez DPH

Kód WD -402
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

WD-410 Smart Straw má fixní aplikační systém, který zajistí, že již nikdy znovu neztratíte stříkací brčko!

Při potřebě přesného bodového nástřiku jednoduše zvedněte brčko o 90 stupňů. Dostanete se tak i do těžko přístupných míst. Pokud potřebujete širší rozstřik, zatlačte brčko zpět dolů proti plechovce a aplikujte sprej jako obvykle.

 

Nebezpečí:

Může způsobit ospalost nebo závratě. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování par nebo aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Obsah / obal zlikvidujte bezpečným způsobem. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Bez dostatečného větrání možné nebezpečí vzniku výbušných směsí. Uhlovodík, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklalkany, méně než 2 % aromáty.