OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

WD Sense osvěžovač vzduchu sprej Spa Aromatherapy 300 ml

WD Sense osvěžovač vzduchu sprej Spa Aromatherapy 300 ml
Akce
- 20%

30,86 Kč

25,50 Kč bez DPH

původně 38,60 Kč

Kód WDS-201*C
Počet kusů
Skladem: 100 kusů

WD Sense osvěžovač vzduchu sprej Spa Aromatherapy, 300 ml


WD Sense osvěžovač vzduchu sprej Spa Aromatherapy s technologií odstraňování nepříjemných pachů. Obnovuje svěžest a zanechává dlouhotrvající příjemnou vůni.

 

Použití:


Před použitím důkladně protřepejte! Láhev držen ve svislé poloze. Doplňování je zakázáno.

 


Nebezpečí:


H-věty upozorňující na nebezpečnost/rizika směsi: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 V nádobě převládá přetlak: může prasknout pod vlivem tepla. P-věty pro preventivní opatření: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Je zakázáno stříkat na otevřený oheň nebo jiný zdroj zapálení. P251 Nepropichujte ani nespalujte ani po použití. P305+P351+P338 V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut jemně vyplachujte vodou. Volitelně odstranění kontaktních čoček, pokud je snadné opravit. Pokračujte v oplachování. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nesmí být vystaven teplu vyššímu než 50 °C/122 °F.

 


Složení:


Propan-butanová pohonná látka, PARFUM