OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

WECTOL gelový čistič odpadů 1 000 ml

113,62 Kč

93,90 Kč bez DPH

Kód WEC-052
Počet kusů
Skladem: 33 kusy

Gelový přípravek k pročišťování a udržování odpadního a kanalizačního potrubí v domácnostech.

 

Návod k použití:

Přípravek nalijte přímo do dopadu. Nalévejte velmi pomalu, postupně v doporučeném množství 250 ml a nechte působit. Teprve po 24 – 30 minutách propláchněte velkým množstvím vody. Při větším znečištění opakujte. Preventivně možné používat 1 x týdně v polovičním dávkování.

 

Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H290 Může být korozivní pro kovy P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P305+P351 +PP338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle P260 Nevdechujte mlhu P301/330/331PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

 

Složení:

Voda, Hydroxid sodný, Carbomer, barvivo