OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

WECTOL vůně jehličnanů 750 ml

52,15 Kč

43,10 Kč bez DPH

Kód WEC-018
Počet kusů
Skladem: 59 kusy

Aktivně čistič WC a koupelen s vůní borovice. Je určen na WC a sanitární keramiku, toaletní mísy, umyvadla, vany, sprchové kouty, obklady, podlahy apod. Účinně odstraňuje nečistoty a usazeniny z ovdy.

 

Návod k použití:

Nastříkejte na čištěný povrch, houbou nebo kartáčem roztírejte do odstranění nečistot. V případě silného znečištění postup opakujte. Vyčištěné plochy důkladně omyjte vodou.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organizmy s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P305+P351 +PP338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. P501Odstrante obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.