OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

WINNIS Sgrassatore univerzální odmašťovač 500 ml 038

56,39 Kč

46,60 Kč bez DPH

Kód WIN-400
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Winni´s Sgrassatore prostředek na všechny omyvatelné povrchy, který dokonale odmastí troubu, gril, digestoř, hrnce a zároveň je vhodný jako přípravek na skvrny od tuku a maziv před praním prádla. Obal je snadno recyklovatelný a přípravek je plně biodegradabilní. Díky svému složení rostlinného původu nevyvolává alergické reakce. 

 

Návod k použití:

Nechte působit několik sekund a očistěte vlhkou houbou. U čištění trub nechte působit 10 minut při teplotě 60 °C. Před praním aplikujte na skvrnu a nechte působit několik sekund. Před použitím výrobku nejprve otestujte čištěný materiál. Nepoužívat na polykarbonát, plexisklo, hliník, porézní povrchy.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 Používejte ochranné brýle. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Prázdný obal odložit do tříděného odpadu.

 

Složení:

méně než 5 % fosfonáty, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy.

 

Obsahuje nikl, cobalt a chrom.

 

Neobsahuje konzervanty.

 

Spotřebujte do 5 let od data výroby.