OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

WOOLITE prací gel Black 2,7 l

178,96 Kč

147,90 Kč bez DPH

Kód WOO-084
Počet kusů
Skladem: 11 kusy

Woolite prací gel Black, 45 PD, 2,7 l

Woolite Black prací gel na černé a tmavé prádlo
Nezpůsobuje blednutí barev ani ztrátu tvaru oblečení.

Nežmolkovatí.Použití:

Pro všechny stupně tvrdosti vody.
Vždy dodržujte pokyny na praní dle štítku na oblečení. Nové oblečení perte odděleně. Prací přípravek dávkujte do přihrádky k tomu určené nebo umístěte do bubnu pračky.


Woolite Keratin Therapy na černé a tmavé prádlo. Tekutý prací přípravek s keratinem.

 

Varování:


Obsahuje: 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.


Složení:

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % mýdlo, neiontové povrchově aktivní látky, enzymy, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, parfém.