OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

WOOLITE prací gel Color 4,5 l

264,39 Kč

218,50 Kč bez DPH

Kód WOO-082
Počet kusů
Skladem: 33 kusy

Woolite prací gel Color, 4,5 l

Woolite prací gel Color na barevné prádlo
Tekutý prací přípravek s keratinem


Použití:

Pro všechny stupně tvrdosti vody
Vždy dodržujte pokyny na praní dle štítku na oblečení. Nové oblečení perte odděleně. Prací přípravek dávkujte do přihrádky k tomu určené nebo umístěte do bubnu pračky.


Woolite Keratin Therapy na barevné prádlo. Tekutý prací přípravek s keratinem.

Varování:

Obsahuje: 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.


Složení:

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % mýdlo, neiontové povrchově aktivní látky, enzymy, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, parfém, Linalool, Limonene.