OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

WOOLITE prací gel na černé prádlo 3,6 l

195,66 Kč

161,70 Kč bez DPH

Kód WOO-005
Počet kusů
Skladem: 18 kusy

Woolite na tmavé a černé prádlo s kreatinem. Tekutý prací přípravek.

 

Dávkování:

Praní v automatické pračce: 60 ml při mírném zašpinění prádla, 90 ml pří středním zašpinění prádla, 120 ml při silném zašpinění prádla.

Ruční praní: 120 ml

Vždy dodržujte pokyny na praní dle štítku na oblečení. Nové oblečení perte odděleně. Prací přípravek dávkujte do přihrádky k tomu určené nebo umístěte do bubnu pračky.

 

Varování:

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahue 2-methylisothiazol-3-(2H)-on. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

 

Složení:

5 - 15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdla, enzymy, methylisothiazolinone, benzisothiazolinone, parfém