OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ŽABKA 400 g

29,28 Kč

24,20 Kč bez DPH

Kód ZAB-102
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Namáčení, mycí a čisticí prostředek. Změkčuje vodu a rozpouští špínu. Je vhodný na namáčení prádla i předpírku. Důkladné namočení zbaví prádlo největší špíny, urychlí praní a tím přispěje k úspoře elektrické energie i drahých pracích prostředků.

Při mytí rychle uvolňuje zastaralé nečistoty a rozpouští mastnou špínu. Může se použít i k mytí skla a nádobí. Umyté nádobí opláchněte pitnou vodou.

Skvěle čistí umyvadla, vany a jiné keramické a smaltované povrchy.

 

Dávkování:

Namáčení a předpírka prádla: cca 5 g / 1 l vody - podle zašpinění prádla a tvrdosti vody

Mytí: 10 g / 1 l vody (1 polévková lžíce = cca. 15 g)

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H318 Způsobuje vážné poškození očí. H315 Dráždí kůži Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle P501 Odstraňte obsah / obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

 

Obsahuje uhličitan sodný, metakřemičitan sodný, pentahydrát

 

Složení:

Méně než 5 % aniontových a neiontových povrchových aktivních látek, parfémy