OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE čistič oken MR 500 ml

55,18 Kč

45,60 Kč bez DPH

Kód COY-016
Počet kusů
Skladem: 9 kusy

COCYOTE ČISTIČ OKEN je speciální přípravek k čištění oken a světlometů, automobilů. Nezanechává šmouhy. Složení přípravku umožňuje odstraňovat vedle běžných nečistot také zbytky hmyzu. Obsahuje přísady, které snižují špinavost vyčištěných povrchů.

 

Návod k použití.

Na čištěnou plochu aplikujte přiměřené množství přípravku a ihned čistým suchým hadrem vytírejte a vyleštěte do sucha. Nečistěte na přímém slunci.

 

Upozornění:

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Používejte pouze k určenému účelu.

 

Varování:

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte páry / aerosoly. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad.

 

Složení:

Méně než 5 % neiontové a aniontové povrchové aktivní látky, EDTA a její soli.