OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MILIT autočistič 5 l

363,00 Kč

300,00 Kč bez DPH

Kód MIL-016
Počet kusů
Skladem: 31 kusy

Milit autočistič, 5 l

Milit autočistič odstraňuje nečistoty z motorů a strojového zařízení, nalepený hmyz ze skel a karoserií automobilů.


Použití:

Milit nastříkejte na znečištěnou plochu a nechte krátce působit. Pak opláchněte čistou vodou. Při použití silného tlaku vody se doba působení může zkrátit.


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Zákaz požívání jídla, pití a kouření. Je nutno dbát základních pravidel osobní hygieny. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě.


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, 5-15 % fosforečnany, parfém.
Obsahuje: amoniak 0,13 %