OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MILIT Autočistič 5 l

355,74 Kč

294,00 Kč bez DPH

Kód MIL-016
Počet kusů
Skladem: 30 kusy

Milit car cleaner autočistič

Odstraňuje nečistoty z motorů a strojového zařízení, nalepený hmyz ze skel a karoserií automobilů.

 

Návod na použití:

Milit nastříkejte na znečištěnou plochu a nechte krátce působit. Pak opláchněte čistou vodou. Při použití silného tlaku vody se doba působení může zkrátit. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci zákaz požívání jídla, pití a kouření. Je nutno dbát základních pravidel osobní hygieny. Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě.

 

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORAMČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Spotřebuje do data uvedeného na obalu.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, 5 – 15 % fosforečnany, parfém. Obsahuje amoniak.