OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PETROLEJ 4 l

369,41 Kč

305,30 Kč bez DPH

Kód PET-012
Počet kusů
Skladem: 8 kusy

Petrolej 4 l

Je určen na svícení v petrolejových lampách a čištění. Obsahuje vybranou frakci petroleje se sníženou čadivostí.

Použití: Hořlavina do lamp, rozpouštědlo, čistidlo nebo k výrobě čistidel. Dále pak: výroba látky, distribuce látky, výroba a přebalování látek a směsí, použití v nátěrech, použití v čistících prostředích, mazivo, kovoobráběcí kapalina, válcovací olej, lampový olej, podpalovač (Barbecue), technické kapaliny, silniční a stavební aplikace, jiná spotřebitelská použití, laboratorní práce. Dále lze výrobek použít k čištění, částečnému odmašťování a k dalším aplikacím, kde je použití petroleje předepsáno výrobcem.

Petrolej na svícení: Přípravek obsahuje vybranou frakci petroleje se sníženou čadivostí. Uchovávejte lampy naplněné touto kapalinou mimo dosah dětí. Jediný doušek oleje do lamp nebo dokonce sání knotu lampy může vést k životu ohrožujícímu poškození plic.

Výrobek nesmí být použit nebo nabízen k prodeji pro pohon motorů nebo k výrobě pohonné hmoty či maziva nebo pro výrobu tepla.

Nebezpečí:

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah / obal dle instrukcí na výrobku.

Složení: Petrolej je směs uhlovodíků od C11 až po C14, obsahuje n-alkany, isoalkany, cyklické uhlovodíky, méně než 2 % aromatických uhlovodíků s rozpětím bodu varu od 180 °C do 280 °C. Obsahuje pod 0,1 % benzenu. Registrace REACH: 01-2119456620-43-xxxx.

Obsah nebezpečných látek:

Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, méně než 2 % aromátů (ES: 926-141-6)