OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TOLUEN 9 l

715,11 Kč

591,00 Kč bez DPH

Kód TOL-020
Počet kusů
Skladem: 2 kusy

Toluen 9 l

Je speciální organické rozpouštědlo (např. k ředění lepidel, čištění a odmašťování).

Toluen (chemicky methylbenzen) je čirá, ve vodě nerozpustná těkavá kapalina, jejíž páry tvoří se vzduchem třaskavou směs.

Patří mezi aromatické uhlovodíky, je zdraví škodlivý.

 

Obsah nebezpečných látek:

Toluen (Index: 601-021-00-3; CAS: 108-88-3)

 

Nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit ospalost nebo závratě. Podezření na poškození plodu v těle matky. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Zamezte vdechování mlhy / par / aerosolů. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasicí přístroj / písek / oxid uhličitý. Odstraňte obsah / obal dle instrukcí na výrobku.