OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

WECTOL gelový čistič odpadů 1 l

137,82 Kč

113,90 Kč bez DPH

Kód WEC-052
Počet kusů
Skladem: 2 kusy

Wectol gelový čistič odpadů, 1 l

Wectol gelový čistič odpadů je gelový přípravek k pročišťování a udržování odpadního a kanalizačního potrubí v domácnostech, plastových a keramických odpadů, sprch, umyvadel, WC apod., ucpaných vlasy, tukem, papírem, kuchyňských odpadem.


Použití:

Přípravek nalijte přímo do dopadu. Vylučte kontakt s povrchem vany, umyvadla, výlevky apod. Přípravek nalévejte velmi pomalu a postupně v doporučeném množství 250 ml a nechejte působit. Teprve za 15-30 minut propláchněte velkým množství vody. Při větším zanesení zopakujte, preventivně možno použít 1 x týdně poloviční dávku.
Nepoužívejte na hliníkové potrubí.


Upozornění:

Při manipulaci používejte vždy ochranné gumové rukavice. Chraňte oči a obličej ochranným štítem. Nenaklánějte.


POZOR ŽIRAVINA!!!
Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí! Vyloučit styk s kůží a vniknutí do očí.


Nebezpečí:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko tel.: 224 919 293; 224 915 402 nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle. Nevdechujte mlhu. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
Odstraňte obsah / obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
Obsahuje hydroxid sodný ES: 215-185-5.