OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BIOLIT Plus stop pavoukům 400 ml

167,71 Kč

138,60 Kč bez DPH

Kód BIO-138
Počet kusů
Skladem: 26 kusy

Biolit Plus stop pavoukům je vysoce účinný sprej pro okamžité omráčení a následné usmrcení pavouků a jiného lezoucího hmyzu. Dlouhodobě působí i na místech předpokládaného výskytu nejen pavouků, ale i mravenců, švábů, rusů, rybenek a jiného lezoucího hmyzu v domácnostech.

 

Návod k použití:

Před použitím důkladně protřepejte. Pro okamžité omráčení a následné usmrcení stříkejte přímo na pavouka nebo na jiný lezoucí hmyz. Pro dlouhodobý účinek nastříkejte na místa předpokládaného výskytu a úkrytů pavouků či jiného hmyzu ze vzdálenosti asi 20 cm. Účinnost přípravku po zaschnutí zůstane zachována několik týdnů, pokud není povrch omyt nebo otřen.

 

Upozornění:

Nepoužívejte jinak, než je uvedeno v návodu. Neaplikujte na potraviny, rostliny, zvířata. Akvária zakryjte. Nestříkejte na lakované povrchy. Po aplikaci si umyjte ruce. Pouze prázdné obaly dejte do sběru nebo komunálního odpadu. Nespotřebovanou náplň likvidujte jako nebezpečný odpad.

 

Bezpečnostní opatření:

Extrémně hořlavý. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Vdechování par může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nádobka je pod tlakem. Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám vyšším než 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte nebo nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. První pomoc: Při zasažení pokožky umýt vodou a mýdlem Při zasažení očí vymývat proudem čisté vody. Při nadýchání odejděte na čerstvý vzduch.

Účinné látky:

Tetramethrin [ES 231-711-6] 1,5 g / kg, Alpha-Kyano-3-Phenoxybenzyl-[1R-[1alfa(S*), 3alfa]]-3-(2,2-Dimethyl-Cyklopropankarboxylát][ES 258-256-6] 0,2 g / kg. Dále obsahuje: Butan, Propan, benzínová frakce nespecifikovaná, nízkovroucí hydrogenový benzín.