OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

Odstraňovač vlhkosti do šatny Fresh Linen 180 g

56,39 Kč

46,60 Kč bez DPH

Kód ODS-002
Počet kusů
Skladem: 1 kus

Odstraňovač vlhkosti do šatny Fresh Linen 180 g

Odstraňovač vlhkosti do šatny Fresh Linen odstraňuje vlhkost z oblečení.

S věšákem - snadno se zavěsí.

Pomáhá eliminovat vlhkost, ale také plíseň.

Lze použít ve skříních, karavanech či na lodích.

 

Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování:

Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.