OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

Odstraňovač vlhkosti do šatny Fresh Linen 180 g

52,03 Kč

43,00 Kč bez DPH

Kód ODS-002
Počet kusů
Skladem: 3 kusy

Odstraňovač vlhkosti do šatny s vůní

Speciální navržený odstraňovač vlhkosti do Vašeho šatníku. Odstraňuje vlhkost z oblečení. S věšákem – snadno se ve Vašem šatníku zavěsí. Pomáhá eliminovat vlhkost, ale také plíseň. Lze použít ve skříních, ale také v karavanech nebo na lodích.

 

Nebezpečí:

Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

 

Varování:

Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.